%98.879
درصد تکمیل پروژه
20000000
مبلغ مورد نیاز
19775800
مبلغ جمع‌آوری شده
95روز مانده
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
سیستان و بلوچستان دریای تشنگی

پویش آب آشامیدنی برای مردم عزیز سیستان و بلوچستان


بعد از پویش آب آشامیدنی برای مردم عزیز خوزستان
که با کمک شما عزیزان با موفقیت انجام شد
این بار حاج آقا کمیل نظافتی راهی سیستان و بلوچستان شدن تا این پویش دراین شهر ادامه داشته باشد

کمک به این پویش از طریق شماره گیری کد
*500*14#
وارد کردن کد 10
 

نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی