آزادی به سبک مهربانی

آزادی زندانی نیازمند به 5 میلیون تومان بانی پروژه آقای کمیل نظافتی


4,715,600 تومان

مبلغ جمع آوری شده

5,000,000 تومان

مبلغ مورد نیاز

153 نفر

تعداد حامیان

تمام شده

زمان باقیمانده
آزادی به سبک مهربانی آزادی زندانی نیازمند به 5 میلیون تومان بانی پروژه آقای کمیل نظافتی

153 نفر ناشناس