پوشاک مهربانی

تهیه لباس زمستانی برای روستای زلزله زده گنجوره کرمانشاه


6,393,769 تومان

مبلغ جمع آوری شده

10,000,000 تومان

مبلغ مورد نیاز

406 نفر

تعداد حامیان

تمام شده

زمان باقیمانده
با توجه به صحبت های انجام شده با مردم روستا های زلزله زده کرمانشاه یکی از مشکلات اساسی آنها با نزدیک شدن به فصل زمستان نبود لباس زمستانی میباشد. بانی این پروژه آقای کمیل نظافتی که در روستای گنجوره کرمانشاه اجرا میشود

Shadi ayat

نفیسه رحمانیان

404 نفر ناشناس