%63.938
درصد تکمیل پروژه
10000000
مبلغ مورد نیاز
6393800
مبلغ جمع‌آوری شده
30روز مانده
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
پوشاک مهربانی

تهیه لباس زمستانی برای روستای زلزله زده گنجوره کرمانشاه


با توجه به صحبت های انجام شده با مردم روستا های زلزله زده کرمانشاه یکی از مشکلات اساسی آنها با نزدیک شدن به فصل زمستان نبود لباس زمستانی میباشد. بانی این پروژه آقای کمیل نظافتی که در روستای گنجوره کرمانشاه اجرا میشود
نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی