تو فکر یه سقفم 2


5,351,211 تومان

مبلغ جمع آوری شده

5,000,000 تومان

مبلغ مورد نیاز

314 نفر

تعداد حامیان

تمام شده

زمان باقیمانده

314 نفر ناشناس