%107.024
درصد تکمیل پروژه
5000000
مبلغ مورد نیاز
5351200
مبلغ جمع‌آوری شده
4روز مانده
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
تو فکر یه سقفم 2


نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی