کمک به جوان بیمار

کمک به درمان جوان نیازمند


7,631,100 تومان

مبلغ جمع آوری شده

10,000,000 تومان

مبلغ مورد نیاز

162 نفر

تعداد حامیان

تمام شده

زمان باقیمانده

162 نفر ناشناس