آزادی زندانی نیازمند


1,511,000 تومان

مبلغ جمع آوری شده

3,000,000 تومان

مبلغ مورد نیاز

7 نفر

تعداد حامیان

تمام شده

زمان باقیمانده

ادمین محترم

6 نفر ناشناس