%0.000
درصد تکمیل پروژه
1000000
مبلغ مورد نیاز
0
مبلغ جمع‌آوری شده
30روز مانده
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
وبسایت شیعه

این وبسایت انگلیسی برای بهبود چهره ی تشیع در خارج از کشور است .


این وبسایت در سال ۱۳۹۷ و به هدف بهبود چهره ی تشیع در جهان داشت .

این پروژه هیچ گونه منفعتمالی برای ما ندارد و صرفا این کار خدایی است

 

نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی