نان مهربانی

خرید نان برای مردم نیازمند سیستان و بلوچستان


3,005,727 تومان

مبلغ جمع آوری شده

3,000,000 تومان

مبلغ مورد نیاز

206 نفر

تعداد حامیان

تمام شده

زمان باقیمانده

206 نفر ناشناس