تامین سیستم گرمایی "دانش آموز نسوز" ! برای دبستان خیریه دخترانه علم الهدی زاهدان

این بچه ها نباید در آتش سیستم گرمایشی غیر ایمن بسوزند! کمک! کمک! کمک!


45,000 تومان

مبلغ جمع آوری شده

200,000,000 تومان

مبلغ مورد نیاز

3 نفر

تعداد حامیان

310 روز

زمان باقیمانده

مدرسه ما هر لظه ممکن است طعمه آتش شود. آموزش و پروش حاضر نیست این مدارس را پوشش دهد .هلال احمر و بنیاد برکت هم منابع خودشان را به مدارس دولتی اختصاص داده اند. مدرسه ما دولتی نیست . خیرساز است و با کمکهای خیرین اداره می شود.

سید محمد داود موسوی

2 نفر ناشناس