دوباره زندگی

نجات معتاد نجات جامعه


46,500 تومان

مبلغ جمع آوری شده

50,000,000 تومان

مبلغ مورد نیاز

4 نفر

تعداد حامیان

0 روز

زمان باقیمانده

4 نفر ناشناس