%0.000
درصد تکمیل پروژه
20000000
مبلغ مورد نیاز
0
مبلغ جمع‌آوری شده
0روز مانده
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
عیدی پدرانه

کمک برای عیدی کودکان نیازمند در سال نو و تامین هزینه های نوروز خانواده سلام و ارادت

نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی