کمک به سیل زدگان استان گلستان


0 تومان

مبلغ جمع آوری شده

None تومان

مبلغ مورد نیاز

0 نفر

تعداد حامیان

None روز

زمان باقیمانده

0 نفر ناشناس