%111.540
درصد تکمیل پروژه
5000000
مبلغ مورد نیاز
5577000
مبلغ جمع‌آوری شده
7روز مانده
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
حق مادر تنهایی نیست

کمک فوری برای نجات زندگی مادری ۹۰ ساله و تنها، که غذایش آب و نان استنرگس ۹۰ ساله در زیر زمینی تنها زندگی می‌کند و نان و آب تنهای غذای اوست
موش ها همسایه اش هستند و بدنش را زخم کرده اند
اما با این وجود از خانه سالمندان گریزان است و محیط آن جا را دوست ندارد
 با همت هم می‌خواهییم یک سرپناه مناسب برایش ایجاد کنیم و یک پرستار دلسوز و فداکار را به خدمت ایشان درآوریم
 مثل همیشه می‌دانیم معجزه خواهید کرد

 

نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی