%0.000
درصد تکمیل پروژه
4200000
مبلغ مورد نیاز
0
مبلغ جمع‌آوری شده
63روز مانده
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
محوطه سازی پناهگاه حیوانات آسیب دیده رسا

نیاز به تعداد ۱۰۰برگ فنس ۲×۱متر برای محوطه سازی

موسسه حامیان حیات رسا

نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی