پروژه‌های گندم فقر زدایی ، ایجاد اشتغال و پروژه‌های دارای تاثیر اجتماعی بالا